TEMPLETON: VINSTTILLVÄXT UNDERSTÖDJER EUROPEISKA AKTIER

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Franklin Templeton Investments. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
Stockholm (Fonder Direkt) Vissa investerare har börjat ifrågasätta om det fortfarande finns utrymme för tillväxt och uppgång i europeiska aktier.
 
Dylan Ball, portföljförvaltare inom Templeton Global Equity Group, bibehåller dock en positiv utsikt:
 
“Övergången från ekonomisk tillväxt utan inflation, till dito med inflation, lär medföra volatilitet på marknaden. Trots detta ser vi att arbetsmarknadsreformer i Europa borde ge många bolag den operationella hävstång de behöver för att skapa fortsatt vinsttillväxt under 2018.”
 
När Templeton Global Equity Group (TGEG) tittar på Europa som en helhet ser de inte mycket vid horisonten som skulle kunna få de solida fundamentala utsikterna att spåra ur. Samtidigt ser vissa faktorer, såsom industriproduktion och inköpschefsindex, så bra ut att det kan bli svårt att uppnå stora förbättringar i år. Å andra sidan har vi ingen orsak att tro på en inbromsning, utan bolagsvinsternas miljö har goda förutsättningar att fortsätta förbättras, skriver Dylan Ball.
 
Potentiell uppsida för europeiska bolagsvinster
 
Europa är endast fem eller sex kvartal in i återhämtningsperioden vad gäller bolagsvinster sedan den globala finanskrisen. Det innebär att Europa ligger tre eller fyra år bakom USA. TGEG:s analys pekar således på stor uppsidepotential för europeiska bolagsvinster. Så länge politiska risker förblir låga ser Dylan Ball det som troligt att bolagsvinsterna i Europa fortsätter förbättras. Tids nog bör detta leda till tillbakadragande av kvantitativa lättnader (QE), eller åtminstone någon form av kvantitativ åtstramning. Slutligen borde någon slags räntehöjning i eurozonen inträffa, möjligen redan nästa år, skriver Dylan Ball.
 
Sammansättningen på den europeiska aktiemarknaden tenderar att vara viktad mot sektorerna finans och energi, där företagen normalt sett är känsliga för inflation och vad som händer på obligationsmarknaden. Ur ett sektorperspektiv utgör energi, material och finans mer än en tredjedel av MSCI Europe Index1. Många av dessa företag tenderar att prestera bra när inflation och obligationsräntor stiger, eftersom inflation vanligen knuffar upp råvarupriser, och företag inom den finansiella sektorn typiskt sett tjänar på en brantare avkastningskurva. Alltså bör en miljö av stigande räntor vara positivt för europeiska bolagsvinster, skriver Dylan Ball.
 
1Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i eurozonen. Källa: Franklin Templeton
 
2Inköpschefsindex för tjänstesektorn i eurozonen. Källa: Franklin Templeton
 
Operationell hävstång en drivkraft
 
Samtidigt förväntar sig TGEG inte att europeiska bolagsvinster når de höjder som sågs för 10 år sedan, eftersom hävstången i banksystemet numera saknas. Däremot finns det gott om operationell hävstång på företagssidan. Tack vare arbetsmarknadsreformer i Spanien, Frankrike och Tyskland (tidigare i decenniet) är kostnadsbasen i europeiska företag nu mycket mer flexibel än tidigare. Det borde innebära att dessa företag nu har en större potentiell kapacitet att öka vinsterna genom högre lönsamhet. En noterbar aspekt är att denna hävstång inte återfinns i företagens balansräkningar, utan i deras resultaträkningar. Istället för att addera ytterligare skulder i banksystemet och inom företagsvärlden tror TGEG att uppsidan framöver ligger i att vinsterna kommer från lägre kostnadsbas, och kanske från att ta mer betalt från kunderna. De amerikanska industribolagen genomgick liknande förändringar i början av 2000-talet och kom ut mycket mer konkurrenskraftigt på andra sidan. Europa står blott i startgroparna för att genomgå detta, skriver Dylan Ball.
 
Frankrike och Östeuropa erbjuder potentiella möjligheter
 
Den franske presidenten Emmanuel Macrons reformagenda, som omfattar såväl arbetsmarknad som skatter, borde öppna för intressanta idéer. Som investerare letar TGEG efter möjligheter i Frankrike som andra marknadsaktörer inte uppfattar.
 
Östeuropa är en region där möjligheter kan uppenbara sig på medellång sikt, även om det idag ser mindre lockande ut. På senare tid har TGEG uppfattat aktier i Östeuropa som mycket dyra. Risker inom bolagsstyrning och politik är högre än på andra ställen i Europa, samtidigt som värderingarna är högre. Därför tycker Dylan Ball inte att det är gynnsamt att leta idéer där för tillfället och fastslår att fullgoda alternativ går att finna i Europas kärna.
 
Vidare förväntar sig TGEG att Storbritanniens utträde ur EU kommer lämna ett betydande hål i EU:s budget, som till viss del kommer behöva fyllas av de Östeuropeiska medlemsstaterna. Om detta leder till att statsbudgetar i länder såsom Polen, Tjeckien, Ungern eller till och med Österrike blir aningen ansträngda, kan deras aktiemarknader nedvärderas något. Om detta inträffar innebär det säkerligen en möjlighet för oss att leta efter fynd, skriver Dylan Ball.
 
På längre sikt funderar TGEG kring hur vissa av de mer inhemskt fokuserade aktierna i Storbritannien kan manövreras. En central frågeställning för kapitalförvaltaren är: “Vid vilken nivå börjar inhemskt fokuserade UK-aktier se billiga ut?”.
 
3Graf över P/E-tal för den brittiska aktiemarknaden kontra MSCI World Index. Källa: Franklin Templeton
 
Genklang från förr
 
Dylan Ball liknar den nuvarande attityden till Brexit i Storbritannien med situationen 2008-2009, då de flesta företagsinvesteringar sattes på paus. Läget är snarlik idag: innan folk vet vilka spelregler som gäller efter Brexit skjuter de upp beslut kring investeringar och nyanställningar.
 
Men utbudschocken hänförlig till dessa beslut väntar fortfarande på att få genomslag i ekonomin och det är ännu okänt vilka följder den chocken kommer få på efterfrågan. Värderingarna på många UK-fokuserade aktier börjar nu reflektera den pessimismen. Vi tror att priserna förr eller senare kommer återgå till sitt jämviktsläge; huvudfrågan är timing, skriver Dylan Ball.
 
Således är TGEG medvetna om att stunden snart kan vara kommen för att hitta fynd bland de UK-fokuserade aktierna i Storbritannien, avslutar Dylan Ball.
 
1. MSCI Europe Index består av large- och mid-cap-bolag bland 15 utvecklade marknader i Europa. Index är inte förvaltade och går inte att investera direkt i. De inkluderar inte avgifter, utgifter eller försäljningskostnader.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
 
Källa: http://global.beyondbullsandbears.com/
 

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Franklin Templeton Investments. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt