SPARANDE: INGET ÖKAT FONDÄGANDE PÅ SMÅLISTORNA EFTER NYA REGLER

STOCKHOLM (Direkt) Trots sommarens regeländring, vilken gav svenska aktiefonder möjlighet att investera mer än 10 procent av fondens kapital på smålistor så som First North, Aktietorget och NGM, märks inget ökat fondägande på dessa marknadsplatser.

Petter Hedborg, vd för Modular Finance som driver ägartjänsten Holdings, förväntar sig dock att det kommer.

“Det har startats ett antal micro cap-fonder de senaste åren som sannolikt uppskattar det här mycket, och det är troligt att dessa kommer utnyttja det nyvunna manöverutrymmet. Samt även branschspecifika fonder, där det är viktigare att följa sitt branschfokus än någon exakt storlek på bolagen”, säger Petter Hedborg.

Fram tills den 6 juli i år fick svenska aktiefonder placera högst 10 procent av kapitalet i bolag listade på de så kallade MTF-plattformarna First North, NGM Nordic MTF och Aktietorget. Anledningen är att bolagen på dessa marknadsplatser av Finansinspektionen dittills räknats som onoterade ur ett fondplaceringsperspektiv.

Numera är det fritt fram att investera i princip obegränsat på MTF-plattformarna, förutsatt att förvaltaren håller sig till fondbolagets interna placeringsregler. Detta eftersom Finansinspektionen efter en omtolkning av ett EU-direktiv inte längre räknar MTF-noterade bolag som onoterade.

Regeln att svenska aktiefonders innehav i onoterade värdepapper inte får överstiga 10 procent av kapitalet är alltså kvar, det är FI:s omtolkning som öppnat för ökat fondägande på t ex Nasdaq First North.

Förutsättningen för att en handelsplattform ska inkluderas av direktivomtolkningen är att den ska vara öppen för allmänheten.

Petter Hedborg är sammantaget positiv till förändringen.

 

 

“Som fondsparare är det alltid bra att bilda sig en uppfattning om personen som förvaltar fonden. På ett plan kan man säga att det inte är fondbolaget du investerar i, utan fondförvaltaren. Letar man efter överavkastning gäller det att hitta riktigt duktiga stockpickers och investerare. Men det är varken mer eller mindre viktigt nu efter FI:s omtolkning, att som sparare göra jobbet i valet av förvaltare”, säger Petter Hedborg.

Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, tycker att det är bra att fondförvaltarna får större frihet, men är kritisk till hur informationsgivningen går till.

“Fondbolagen är generellt sett dåliga på att förklara hur förändringar påverkar sparare. Det är långtifrån alla som är medvetna om den inneboende risken med illikvida bolag, att det kan innebära problem för en fond att sälja ett innehav om likviditeten torkar upp. Det finns en risk att det nu självspelande pianot skär sig vid en rejäl sättning på börsen, så att säga”, säger sparekonomen.

Enligt Petter Hedborg finns det ingen direkt anledning att som fondsparare oroas över eventuellt ökad risk i sitt sparande – snarare bör man glädjas över möjligheten att andelsäga fonder med ett bredare investeringsmandat, även om MTF-listorna har ett mindre rigoröst regelverk. Petter Hedborg poängterar att spararen ska kunna ställa krav och lita på att fondbolagets ägarstyrnings- och analysarbete sköts tillfredsställande. Han påtalar att det ligger i fondens eget intresse att inte vara överviktade i de mindre bolagen på något riskfyllt sätt.

Nordnets sparekonom Joakim Bornold välkomnar på det hela taget utvecklingen, med reservation för att den innebär ett stort ansvar för fonderna. Bornolds ståndpunkt är att fondernas möjlighet till ökat risktagande medför att spararen ska kunna begära en hög nivå av transparens.

“I stort tycker jag det var rätt att man genomförde förändringen. Det är bra att möjligheten att investera i de mindre bolagen ökar, men man måste göra det med stor försiktighet”, säger Joakim Bornold.

Nyhetsbyrån Direkt har kontaktat förvaltare för en handfull svenska småbolags- samt micro cap-fonder, för att undersöka huruvida dessa har nyttjat det utökade investeringsmandatet. Ingen av de tillfrågade förvaltarna har hittills ökat fondens exponering på MTF-plattformarna till en följd av regelomtolkningen. Det ska dock noteras att micro cap-fonder inte räknas som så kallade UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), utan specialfonder. Specialfonder har möjlighet att investera upp till 20 procent av kapitalet i onoterade bolag, och hade alltså redan innan förändringen en större handlingsfrihet på MTF-plattformarna, än vanliga aktiefonder.

Det finns dock en viktig reservation vad gäller villkoret för att ett MTF-listat bolag ska betraktas som noterat av FI i detta sammanhang: Det måste ske en regelbunden handel i dess aktie och likviditeten behöver vara tillräckligt god. Huruvida ett enskilt bolags aktie uppfyller detta krav avgör Finansinspektionen.

Hur går då Finansinspektionens bedömning av detta till? Och vad händer exempelvis om ett fondinnehav går från god till sämre likviditet, och inte längre av FI betraktas som noterat i detta hänseende?

Nyhetsbyrån Direkt har sökt myndigheten för klargörande. David Vikström, jurist på avdelningen för marknadsuppföranderätt på FI, förklarar att det i grund och botten ankommer på fondförvaltaren att fatta beslut.

David Vikström upplyser vidare om att det framgår i det aktuella dokumentet (Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på MTF-plattform, 2017-07-06), hur förvaltare ska agera när fonden investerar i MTF-upptagna bolag. Det finns inga officiella nivåer avseende acceptabel aktieomsättning, eller några av Finansinspektionen kommunicerade ingående detaljer, för prövning av likviditet.

“Jag vill poängtera att en individuell prövning löpande måste göras och att denna prövning ankommer på förvaltaren. Jag har full förståelse för de tolkningssvårigheter som är förenade med dessa frågeställningar. Finansinspektionen har dock förtroende för att marknaden kan hantera dessa frågeställningar på ett seriöst vis”, säger David Vikström.

David Vikström säger vidare att om en fonds portföljinnehav på grund av försämrad likviditet inte längre anses uppfylla kraven, och gränsen på 10 procent onoterat därmed överskrids, ska förvaltaren vidta åtgärder (det vill säga sälja) så att fonden hamnar på rätt sida gränsen så snart det är lämpligt.