SKAGEN Fonder: tillväxt alltid komponent vid värdeinvestering

Uppdragsartikel – finansierad av SKAGEN Fonder.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det finns många åsikter om vad värdeinvestering egentligen innebär. Vanligtvis förknippas värdeaktier med låga prismultiplar, men det går även att klassa exempelvis bolag med vissa underliggande reella tillgångar som värdebolag. SKAGEN Fonders investeringsdirektör Alexandra Morris förklarar hur fondbolaget resonerar kring begreppet värde.
 
“Enligt vår åsikt är faktorerna värde och tillväxt tätt förenade. Tillväxt är alltid en komponent vid beräkning av värde, och en variabel vars betydelse sträcker sig från försumbar till mycket stor”, skriver Alexandra Morris i en krönika som Fonder Direkt tagit del av.

000000

Alexandra Morris. (Källa: SKAGEN Fonder)
 
Indexleverantören MSCI har i över 20 år utgått från kategorierna värde och tillväxt i sina indexkompositioner, med tydliga kvantitativa kriterier för inkludering i vardera. Vid MSCI:s indelning i värdekategorin tittar de på hur väl ett bolag klarar sig avseende tre parametrar relativt andra bolag: aktiepris genom bokfört värde (p/b-tal), aktiepris genom framåtblickande årsvinst (p/e-tal för nästkommande år) och direktavkastning.
 
Alexandra Morris anser emellertid att strikta kvantitativa definitioner inte hjälper investerare som letar efter ett konservativt tillvägagångssätt för att uppnå bra långsiktig avkastning på aktiemarknaden. Dessa definitioner kan dessutom ibland generera märkliga resultat, till exempel att investmentbolaget Berkshire Hathaway är inkluderat i MSCI World Growth Index istället för värdeversionen, skriver investeringsdirektören. Berkshire Hathaways vd och ordförande Warren Buffet anses av många som världens främste värdeinvesterare genom tiderna.
 
SKAGENs värdefilosofi däremot definieras inte av enkel kalkylering av ett bolags prismultiplar, påpekar Alexandra Morris.
 
Istället uppges fondbolaget bedöma ett bolags värde efter dess historia av, samt förutsättningar för framtida vinster, efter ledningens ansträngningar för att säkerställa aktieägarnas delaktighet i bolagets framgångar, samt efter hållbarheten i bolagsstrukturen och bolagets åtagande gentemot övriga intressenter.
 
När SKAGEN bildat sig en bra uppfattning kring ett bolags värde är det dags att syna aktiens värdering. Då kollar fondbolaget av om det nuvarande aktiepriset innebär en tillräcklig rabatt mot bolagets värde, som ger en godtagbar säkerhetsmarginal vid en investering.
 
“Vissa kallar det värdeinvestering, men för oss är det sunt förnuft och det sätt på vilket vi drivit våra fonder de senaste 25 åren”, skriver Alexandra Morris.
 
SKAGEN Fonders uppfattning är att begreppen värde och tillväxt är tätt sammanflätade, på så sätt att tillväxt alltid är en komponent vid beräkningen av värde, även om tillväxtens vikt vid beräkningen varierar, skriver investeringsdirektören.
 
Vidare är inte en låg prismultipel enkom en bra indikation på att en investering är attraktiv, då optiskt billiga aktier ofta handlas till låga multiplar av bra anledningar, fortsätter Alexandra Morris. Motsatt behöver inte en aktie som handlas till höga multiplar vara en dålig investering, om bolaget bevisar att det kan växa sina vinster i en tillräcklig hög takt, skriver hon.
 
SKAGEN Fonders investeringsfilosofi uppges passa alla med en medellång till lång investeringshorisont och Alexandra Morris råder sparare att skapa en diversifierad och sund investeringsplan, istället för att satsa sina besparingar på att försöka hitta detta års vinnare.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt