ROBOTRÅDGIVNING: MÖJLIG KUNDNYTTA MEN UTMANING SKRÄDDARSY EFTER INDIVIDENS BEHOV

STOCKHOLM (Direkt) Möjligheten att med hjälp av så kallade robo advisers spara i aktie- och räntefonder har i år på bred front öppnats i Sverige. Jan Bolmeson, som driver den privatekonomiska inspirationssidan rikatillsammans.se, ser stora fördelar för privatspararen. Samtidigt finns enligt Bolmeson en utmaning vad gäller själva frågeformuläret, som sparandet tar sitt avstamp i.

"Frågorna är svåra och risken finns att man inte förstår, vilket kan leda till en skev tillgångsallokering. Det kunde vara en idé att följa upp svaren och säkerställa att kunden faktiskt får det som är optimalt, sett till individen", säger Jan Bolmeson till Nyhetsbyrån Direkt.

I år har fyra tjänster för så kallad robotrådgivning lanserats i Sverige; Avanzas Auto, Nordnets Robosave, Lysa, och nu senast även Fundler. Influenser har hämtats från USA, där bolag som Betterment och Wealthfront med billig och automatiserad kapitalförvaltning förändrat sättet många amerikaner sparar. En fördel som framhålls med robotrådgivning är att det erbjuder ett smidigt och billigt alternativ till den som varken har tid eller lust att sätta sig in i portföljförvaltning. De svenska tjänsterna har sin utgångspunkt i ett antal frågor om kundens privatekonomi, riskvilja samt tidshorisont på sparandet. Utifrån detta genereras förslag på portföljsammansättning, som består av en korg av aktie- och/eller räntefonder. Det sker en regelbunden rebalansering, där robottjänsten genomför transaktioner för att upprätthålla det fastslagna förhållandet mellan aktier och räntor.

 
Jan Bolmeson är trots synpunkter kring frågeunderlaget positiv till att robotrådgivning tillgängliggjorts i Sverige. Han pekar på flera fördelar. Dels att man som kund får hjälp att välja sin tillgångsallokering (i detta fall fördelning mellan aktier och räntor). Men även hjälp att välja ut rimligt prissatta samt breda fonder. Vidare anför Jan Bolmeson rebalanseringen som en positiv faktor:

 
“Dessa aspekter har många problem med, då man inte anser sig vara tillräckligt kompetent att välja fonder. Rebalansering som koncept är dessutom ganska klurigt för de flesta småsparare. Här får du allt detta till en låg avgift och det är fantastiskt att det finns och har kommit igång.”

 
Det ska nämnas att Jan Bolmeson har ett så kallat affiliate-avtal med Avanza, Nordnet och Lysa. Han erhåller en ersättning då läsare via länk på rikatillsammans.se väljer att bli kund hos något av bolagen.

 
Vad man kan konstatera gällande robotrådgivning är att tjänsternas frågeunderlag spelar en viktig roll för hur det individuella sparandet, och därmed den framtida avkastningen, utvecklar sig. Lars-Erik Boström, senior advisor på det oberoende rådgivande konsultbolaget The Council, delar med sig av sina iakttagelser:

 
“Den egna inställningen till risk är svår att definiera och påverkas i hög grad av vilken personlighet investeraren har. Försiktiga personer tenderar att ha för låg risk. Personer som är präglade av självöverskattning får ofta portföljer med för hög risk”.

 
Lars-Erik Boström menar vidare att en enkät om risk har benägenheten att fånga kundens nuvarande uppfattning om marknaden. En stigande aktiemarknad och en hög nivå av optimism leder ofta till hög risktolerans, medan motsatsen gäller vid kraftiga nedgångar som 2007 och början av 2009. Detta riskerar enligt Lars-Erik Boström att fungera kontraproduktivt för avkastningen.

 
“Det behövs en större acceptans och förståelse för beteendeekonomi/investeringspsykologi från rådgivningens sida, om målsättningen är att ge riktigt bra råd”, skriver Lars-Erik Boström till Nyhetsbyrån Direkt.

 
Lars-Erik Boström ser ändå fördelar med robotrådgivningens rebalansering, samt att prisnivån står sig bra relativt många dyrare blandfonder. Dock finns en del att göra vad gäller frågornas utformning och rådgivningens färdigheter:

 
“En robotrådgivare har inte möjlighet att diskutera med kunden, vilket kan vara en brist. Då återstår alternativet att bygga om enkäterna med frågor som bättre fångar kundens psykologi, ibland skeva marknadsuppfattning, feltolkningar, överdriven optimism eller pessimism, med mera. Men det kommer kräva att man ökar sin kompetens inom detta viktiga ämne”, skriver Lars-Erik Boström.

 
En annan möjlig väg att gå är göra som amerikanska Betterment. De har lanserat en hybrid mellan robot- och mänsklig rådgivning, som en premiumtjänst. Kunden får då tillgång till rådgivning per telefon och för detta betalar man en årlig avgift på 0,40 procent, mot 0,25 procent för den vanliga robottjänsten. Påslag för fondavgifter med 0,09-0,16 procent tillkommer i båda fallen. Ingen valutaväxlingsavgift är aktuell då investeringar endast görs i inhemska ETF:er (Exchange Traded Funds, börshandlade fonder).

 
I Sverige ligger avgiftsspannet för tjänsterna på 0,38-0,73 procent inklusive fondavgifter, med tillägg för valutaväxlingskostnad vid fondtransaktioner i utländsk valuta. Lysa är billigast och i nuläget de enda som kan mäta sig med de amerikanska motsvarigheterna vad gäller pris. Robotrådgivning i Sverige är dock ännu i sitt begynnande. Det är inte osannolikt att en prispress kommer uppstå, om investeringsformen ökar i popularitet och alternativen blir fler.