Rhenman Global Opp L/S: respekt för orosmoln, men utsikter goda

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Rhenman & Partners AM.

 
De något svagare makrosiffror som presenterats på sistone är inte starten på en bred konjunkturell nedgång, snarare indikerar de en temporär andhämtning i en stark världsekonomi.
 
Det är ett av budskapen som förmedlas i en månadsrapport från Rhenman & Partners med kommentar från den globala aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S förvaltare Staffan Knafve.
 
Fonden steg 4,2 procent i april (huvudandelsklassen RC1 SEK) och har sedan årsskiftet avkastat minus 1,6 procent.
 
Sett till sektor gav energi och informationsteknik bäst avtryck till fondens utveckling i april, medan sällanköpsvaror och dagligvaror dämpade avkastningen. Långa positioner bidrog med 5,5 procent till avkastningen, samtidigt som korta positioner (blankningar) tyngde med 1,3 procent, skriver förvaltaren.

000000Faktaruta Rhenman Global Opportunities L/S. (Källa: Rhenman & Partners AM)
 
Pånyttfödda Ericsson var fondens enskilt bästa bidragsgivare, efter att ha rapporterat ett första kvartal som imponerade på investerare. Staffan Knafve skriver att det nu äntligen ser ut som att de omstruktureringar Ericssons vd Börje Ekholm vidtagit börjar synas i siffrorna, i form av ett positivt justerat rörelseresultat. Kvartalsrapporten utgör enligt förvaltaren den första tydliga signalen på att den vändning investerare väntat på nu håller på att ske.
 
Bland andra starka bidragsgivare märks energibolagen Halliburton, Chevron samt Shell. Förvaltaren pekar på den fortsatta uppgången i oljepriset som en viktig anledning till att energibolag, efter en lång period av svag kursutveckling, åter ses som ett intressant alternativ bland marknadens aktörer.
 
Staffan Knafve menar att investerare nu tycks tro att oljepriset kan hålla sig kring nuvarande nivåer, vilket med en alltjämt stark efterfrågan på olja skulle kunna gynna sektorn kraftigt.
 
Vad gäller ovan nämnda kortpositioner var det framförallt Tesla, Amazon och Netflix som ställde till besvär ur ett avkastningsperspektiv i april.
 
Förvaltaren konstaterar att aktiemarknaden i Netflix fall valt att fokusera på den starka prenumerationstillväxten, som kom in starkare än väntat vid bolagets kvartalsrapport, och hittills förbisett den ökande skuldsättning som finansierar nytt innehållsmaterial och marknadsföring.
 
Rhenman & Partners har respekt för den skepsis som finns kring uthålligheten i vinsttillväxt för bolagen på världens börser, samt oron avseende förhållandevis svag makrodata i Europa och stigande obligationsräntor i USA.
 
Kapitalförvaltaren tror dock inte att konjunkturen som helhet är på väg nedåt, utan snarare att vinterns svagare makrostatistik, särskilt i Europa, är tecken på en mer tillfällig avmattning.
 
“Därmed är vi av uppfattningen att vinsterna i de flesta sektorer och regioner kan komma att uppvisa fortsatta ökningar i ett medelfristigt perspektiv”, skriver förvaltaren.
 
Rhenman & Partners är fortsatt i grunden positiva till de sektorer som gynnas av en stark konjunktur, exempelvis industri, bank och energi, skriver förvaltaren, och tillägger att kombinationen goda vinstutsikter och rimliga till låga värderingar, skapar utrymme för kurslyft i dessa sektorer.
 
Länk till refererad månadsrapport: https://rhepa.se/wp-content/uploads/2018/05/Monthly-Report-Rhenman-Global-Opportunities-LS-201804-SWE.pdf
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt