Jupiter Dynamic Bond: spår återhämtning för USA-obligationer

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Jupiter AM.
 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) De amerikanska löneökningarna i februari var de största sedan finanskrisen. Men frågan är en minskning i antalet arbetade timmar huvudförklaringen till ökningarna.
 
Så resonerar Jupiter Asset Managements förvaltare Ariel Bezalel i en månadskommentar för obligationsfonden Jupiter Dynamic Bond.
 
Fonden noterade en nedgång om 0,7 procent i februari och gick därmed aningen sämre än sitt jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond – EUR Hedged), som sjönk 0,6 procent. Sedan årsskiftet är avkastningen för Jupiter Dynamic Bond minus 1,4 procent per den 28 februari, medan jämförelseindex är minus 0,5 procent. Siffrorna gäller i euro.
 
För den svenska andelsklassen (L SEK ACC HSC) var utvecklingen minus 0,8 procent i februari och fonden har sedan årsskiftet sjunkit 1,5 procent per den 28 februari.
111111113Utveckling för Jupiter Dynamic Bond samt dess jämförelseindex de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)
 
Ariel Bezalel uttrycker i månadskommentaren en viss förvåning över att obligationer med hög avkastning höll sig betydligt stabilare än aktier under den marknadsturbulens som rådde i februari. Detta hör enligt förvaltaren inte till vanligheterna och korrelationen mellan de två tillgångsslagen brukar vara högre, skriver han.
 
Ariel Bezalel skriver att fonden föll i februari, även fast den presterade relativt väl jämfört med liknande obligationsfonder. Allokering mot kreditswappar inom högavkastande obligationer hjälpte till att lindra volatiliteten i fonden under marknadens korrektion. Även en låg “spread duration”, det vill säga låg känslighet för ökande skillnader i vad säljare begär och köpare är villiga att betala, uppges ha gynnat fonden då skillnaderna ökade under månaden.
 
Trots detta hade ökande kreditskillnader ändå en påverkan på fonden, tillsammans med stigande långräntor i USA och högre avkastningsnivåer i Indien (sjunkande värde på obligationerna).
 
Positivt var att statspapper på tillväxtmarknader (särskilt i Ryssland och Argentina) samt kreditswappar inom högavkastande obligationer bidrog till avkastningen, skriver förvaltaren.
 
Jupiter Dynamic Bond uppges ha en fortsatt relativt försiktig syn, något som kommer till uttryck genom dess allokeringar mot amerikanska och australiska statspapper. I USA har dessa tyngt portföljen på sistone till följd av stigande räntor, men Jupiter AM tror att detta kommer vända i takt med ökande volatilitet under andra halvåret. När Federal Reserve stramar åt ekonomin, vare sig det sker via räntehöjningar eller minskade kvantitativa stimulanser, borde räntekurvan (skillnaden mellan långa och korta räntor) plana ut, skriver Ariel Bezalel.
 
Vad gäller Australien förväntar sig inte Jupiter AM någon räntehöjning i närtid och hänvisar till hög skuldsättning bland konsumenter, stagnerande lönetillväxt och en bubbla på bostadsmarknaden som börjar visa tecken på att brista.
 
Ariel Bezalel skriver att de amerikanska löneuppgångarna om 2,9 procent i februari var de högsta i årstakt sedan finanskrisen, och att den dramatiska marknadsreaktionen kan indikera ett slut på den bekväma investeringsmiljö marknadens aktörer vant sig vid.
 
Angående de kraftigt stigande timlönerna i USA har dock Jupiter Asset Management en tes om att de i själva verket maskerar en minskning i arbetade timmar per vecka, skriver förvaltaren.
 
Fonden uppges ha höjt sin genomsnittliga kreditbetygsexponering till BBB+ och portföljens aggregerade löptid är i dagsläget 5,2 år.
 
Avslutningsvis ställer sig Ariel Bezalel frågan huruvida den starka tillväxten i Europa och Japan kommer leda till att centralbankerna ECB och BOJ inleder en mer åtstramande penningpolitik.
 

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Jupiter AM. Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt