Jupiter Dynamic Bond: ökat durationen, ser ekonomisk inbromsning

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Jupiter AM.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Amerikanska och australiska statspapper var den mest bidragande orsaken till en svag april månad för räntefonden Jupiter Dynamic Bond. Innehav inom segmentet hög avkastning dämpade dock den negativa utvecklingen.
 
Det skriver förvaltaren Ariel Bezalel i en månadskommentar.
 
Fonden backade 0,8 procent i april, medan jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond – EUR Hedged) retirerade 0,2 procent. Sedan årsskiftet har Jupiter Dynamic Bond per den 30 april sjunkit 2,2 procent, under samma period har jämförelseindex tappat 1,1 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Omräknat till svenska kronor var fondens utveckling 1,7 procent i april och sedan årsskiftet 5,0 procent per den 30 april.
 
Under månaden passade fonden i samband med den stigande räntan på att öka sin exponering mot amerikanska statspapper, skriver förvaltaren. Samtidigt täcktes den korta positionen i franska tioåriga statsobligationer. Dessa transaktioner ledde till att fondens duration, som nu ligger på 5,9 år, ökades något. Förvaltaren skriver att fonden gjorde en förflyttning på avkastningskurvan, genom att byta ut femåriga statsobligationer med sexåriga dito. Kurvan uppges vara brantare för de senare samt ger möjlighet till en bättre totalavkastning.
 
Fonden utnyttjade månadens turbulens i Ryssland, med nya sanktioner från USA, till att selektivt öka sin exponering mot landet. Förvaltaren skriver att många ryska företag fortfarande har starka balansräkningar och investerarteamet anser att de långsiktiga utsikterna för Ryssland förblir ljusa.
 
Den kursnedgång som skedde i indiska statsobligationer under april påverkade fonden minimalt, då durationen i landet hålls kort med 3,5 år, förmedlar förvaltaren, och tillägger att fonden använde den ökade volatiliteten till att öka sin duration i indiska statspapper.
 
Ariel Bezalel slår fast att emissionsaktiviteten på kreditmarknaden var hög i april, särskilt i Europa. Efter en genomgång kom investerarteamet dock fram till att de allra flesta emissionerna var av låg kvalitet, och avstod från att delta i den stora majoriteten av dessa.
 
Fondens ökade exponering mot amerikanska statsobligationer samt det faktum att vinster tagits hem inom hög avkastning, har ökat portföljens kvalitet och den aggregerade kreditratingen ligger nu på BBB+, skriver förvaltaren.
 
Vid en utblick kungör Ariel Bezalel att fonden inte lägger alltför mycket vikt vid den ökade volatiliteten för amerikanska statsobligationer. Enligt investerarteamets syn riskerar den globalt synkroniserade tillväxt som sågs ifjol att övergå i en synkroniserad inbromsning. Detta menar de sannolikt skulle leda till ett prisrally för statsobligationer på den medellånga till långa delen av avkastningskurvan.
 
Detta uppges vara en av anledningarna till att durationen för den amerikanska statspappersportföljen ökats. Om räntan stiger från nuvarande nivå planerar fonden att gradvis öka durationen ytterligare. Investerarteamet tror att denna typ av exponering i slutändan kommer visa sig skydda portföljen, i händelse av en inbromsning av ekonomin.
 
Gällande Federal Reserves ansträngningar för att normalisera den amerikanska penningpolitiken förutser Ariel Bezalel svårigheter i år. Investerarteamet tror inte att den underliggande svagheten i ekonomin kommer att tillåta mer än två eller tre räntehöjningar i USA och väntar sig att dessa kommer innebära slutet på denna räntehöjningscykel. Istället menar de att det troliga är en återgång till mer okonventionell penningpolitik, i takt med att den amerikanska ekonomin tar ett kliv bakåt under det kommande året eller två.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt