Humle Kapitalförvaltning: Stockholmsbörsen rimligt värderad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Även om börsutsikterna alltid är osäkra är värderingarna på Stockholmsbörsen rimliga givet rådande ränteläge, konjunkturutsikter och vinstförväntningar.
 
Det skriver Humle Kapitalförvaltning i ett månadsbrev, där aktiemarknaderna synas ur ett såväl globalt som svenskt perspektiv.
 
Angående den upptrappade risken för handelskrig poängteras att politiker historiskt sett ofta har använt den internationella arenan för att stärka sina positioner på hemmaplan. Det initieras inte sällan med kraftfulla hotliknande ord, som sedan övergår i förhandlingar och mynnar ut i tullar på mindre viktiga varor, skriver Humle som betonar att den fria handeln har gynnat de allra flesta länder, samt är en viktig förklaring till att världen blivit både rikare och fredligare de senaste decennierna.
 
Vad gäller Sverige skriver Humle Kapitalförvaltning att även fast Konjunkturinstitutet KI:s barometerindikator har sjunkit fyra månader i följd är nivån fortfarande hög. Den negativa utvecklingen för bostadspriser innebär dock minskat bostadsbyggande och har en dämpande effekt på hushållens konsumtion, fortsätter Humle, som dock tillägger att KI bedömer att Sveriges BNP endast påverkas måttligt och tillfälligt av detta, då svensk ekonomi stöds av en stark omvärldskonjunktur.
 
Den genomsnittliga värderingen för Stockholmsbörsens storbolag uppges vara 16 gånger de förväntade vinsterna för kommande tolv månader. Detta efter en stökig mars månad, som slutade med kursfall på 2,5 procent varav cirka hälften var hänförligt till utdelningar.
 
I månadsbrevet konstateras att april är en intensiv börsmånad, då ett stort antal bolagsstämmor hålls, utdelningar avskiljs samt många börsbolag rapporterar för det första kvartalet.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt