Danske Invest Sverige Småbolag: Förvaltarintervju Petter Löfqvist

Uppdragsartikel – finansierad av Danske Invest.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) I fredags den 31 augusti lanserades aktiefonden Danske Invest Sverige Småbolag. Fonder Direkt intervjuade i samband med detta förvaltaren Petter Löfqvist för att få en inblick i vad investerarna har att se fram emot.
000000Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)
 
Många svenska småbolagsfonder har startat det senaste decenniet. Hur kommer Danske Invest Sverige Småbolag differentiera sig från mängden?

Den här fonden sticker ut i det att vi integrerar hållbarhetsanalysen i förvaltningen. Vi har ett ESG-team som bokar in möten med bolagen och analyserar hur bra de står sig i en ESG-aspekt. För mig som förvaltare är ESG-betyget en parameter bland många vid ett investeringsbeslut, men det är ett stort värde vid min analys eftersom det säger rätt mycket om vilken ordning och reda det är bolagen. I ett bolag som får ett lågt ESG-betyg kan man fundera kring hur det står till med den interna styrningen och det påverkar vilken övertygelse totalanalysen mynnar ut i.
 
Har ni några absoluta nedre gränser för hur lågt ESG-betyg ett bolag får ha för att ni ska investera?

Vi har inga sådana gränser, däremot har ESG-betyget en påverkan på den samlade bedömningen. Det handlar inte om att utesluta bolag bara för att de är dåliga på ESG, utan snarare om att hitta bolag där det finns en potential att öka aktieägarvärden genom att utveckla ESG-processer. Vi vill påverka och hjälpa bolagen att bli medvetna om de risker och möjligheter som är förknippade med ESG-faktorerna, och få dem att över tid agera på det.
 
Hur kan ni rent konkret påverka bolagen att bli bättre på ESG?

Den analys ESG-teamet gör leder fram till en omfattande rapport som ska följas upp minst en gång per år och där bolagen bedöms efter Environmental, Social och Governance. Vi delar med oss av rapporten till bolagen och håller feedbacksamtal. I några analyser av de bolag vi investerat i har vi hittat vissa problematiska aspekter, som vi flaggat för och kontinuerligt kommer lyfta framöver.
 
Kan det vara motiverat att betala en högre multipel än i normala fall, om ett bolags ESG-betyg är riktigt bra?

Vi applicerar inte ESG-betyget på det sättet, utan underlaget ger som sagt mer en värdefull extra dimension till helhetsbedömningen. Bolag som har ESG-faktorerna på plats är ofta välskötta hela vägen uppifrån vad gäller styrelse, ledning och processer. Det finns många kvantitativa studier som visar att det lönar sig att investera i bolag som får höga ESG-poäng, och det ligger i linje med vår tes att ESG-faktorerna över tid bidrar till att höja ett bolags värde.
 
Hur har du gått tillväga med att komponera en helt ny fondportfölj?

Jag har efter tio år i den svenska småbolagsmarknaden en bra bild av vad jag gillar, kan dessa bolag väl, och tar med mig den filosofi som jag arbetat efter tidigare. I investeringsprocessen använder vi en screeningmodell för att identifiera kvalitativ tillväxt, där vi tittar på faktorer såsom tillväxt i resultaträkningens olika delar, avkastning på kapital och balansräkningen. På det sättet sållar vi ut bolag som vi tycker är bättre eller sämre och ganska många bolag gallras bort den vägen.
 
Vilka utmaningar har ni stött på?

Stockholmsbörsens småbolag har utvecklats riktigt bra de senaste åren och i vissa fall är det inte bara vinsterna utan även värderingen som sprungit iväg. Det finns enskilda fall av bolag vi gillar, men som helt enkelt varit för dyra. Värderingen är viktig och man får inte betala alltför höga multiplar, men rent generellt har vi inte varit jätterädda för att värderingarna är höga när vi valt ut bolag vi tror är bra på tre till fem års sikt. Det viktigaste för oss när vi komponerat aktieportföljen har varit att ta in bolag vi tror på långsiktigt.
 
Fondens ambition är att portföljen ska bestå av 35-45 innehav. I vilken del av spannet har ni hamnat nu när ni startat fonden?

Vi har lagt oss i den övre delen inledningsvis, av likviditets- och taktiska skäl. Men ambitionen är att jobba ned antalet portföljinnehav mot mitten av spannet framöver.
 
Hur har ni resonerat kring storlek på bolag sett till börsvärde?

Fondens riktlinje är att bolagen vid investeringstillfället ska utgöra mindre än 1 procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen, vilket rent teoretiskt kan innebära upp mot 60 miljarder kronor. Vår målsättning är att ha en lång rad bolag som är någonstans mellan 1-2, upp till 10-15 miljarder kronor. Där vill vi ha ungefär hälften av bolagen och sedan givetvis en del av de större bolagen också.
 
Hur litet kan ett bolag vara för att kunna få plats i portföljen?

Av likviditetsskäl är det någonstans från 1 miljard kronor man kommer hitta de minsta bolagen i fonden. Det kan även finnas mindre bolag som är intressanta, men man måste komma ihåg att aktien ska kunna gå att handla i praktiken också.
 
Hur är portföljen sammansatt sett till sektorer? Är det någon del av marknaden som är mer intressant och som fått en stor vikt?

Vi utgår från bolagen och tittar inte sektormässigt, men om man ser till den portfölj vi har satt samman kommer vi initialt ha en övervikt mot teknologi. Där hittar man sådant vi gillar: bolag med höga bruttomarginaler, som ofta kan växa oberoende av konjunktur. Tillväxt med höga bruttomarginaler rinner ganska fort ned till sista raden och genererar vinsttillväxt och det är det vi letar efter.
 
Finns det någon mer sektor som utgör en relativt stor del av portföljen?

Vi kommer även ha hyggligt mycket fastigheter i portföljen och det är en ren svensk exponering med bolag inom kommersiella fastigheter, lager & logistik samt industri, utan något inslag av bostadsrätter. Sedan har vi hittat ett antal bra investeringscase inom verkstadssidan. Men fonden kommer ändå ha en undervikt mot verkstad, som är en stor sektor i jämförelseindex.
 
Är det någon typ av bolag ni helt undvikit?

Rent generellt har jag tidigare undvikit råvarurelaterade bolag och det kommer även fonden förmodligen göra, för jag har svårt för bolag som är beroende av någon typ av världsmarknadspris man inte kan göra något åt. Sedan kommer man inte nu, och troligtvis inte heller framöver, hitta bolag i portföljen verksamma inom tidig läkemedelsutveckling, där saker och ting är väldigt binära.
 
Många olyckskorpar tävlar just nu om att förespå när nästa kraftiga och utdragna börsnedgång kommer. Har ni bestämt på förhand hur fonden ska agera i händelse av detta?

Vi har olika scenarier för hur man skulle kunna vikta om vid en större nedgång och det handlar egentligen mest om att rotera bland de innehav vi har i portföljen. Så länge en riktig konjunktursättning inte förändrar de investeringscase vi har för varje bolag, så ska de fortfarande vara i portföljen eftersom vi tror på dem långsiktigt. Det handlar om att identifiera vad nedgången beror på. Kommer ett jätteuppställ i räntorna kanske man inte ska ha 20 procent av portföljen i fastigheter. Eller om konjunkturen kraftigt försämras kanske man inte ska vara för högt exponerad mot verkstad och den typen av bolag. Men i grund och botten bygger vi portföljen på de bolag vi tror har möjlighet att ge bra långsiktig avkastning.
 
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt